دسته بندی خبر

دسته بندی اخبار عمومی

نكات فني اجراي آبياري تیپ در مزرعه

تجارب جهاني استفاده از سيستم آبياري تیپ بر روي محصولات مختلف و مقايسه آن با رو شهاي آبياري غرقابي نشان می دهد كه اين سيستم می تواند منجر به…

معرفی روش آبیاری نوار تیپ (1)

امروزه موضوع تامین آب برای محصولات کشاورزی یكی از دغدغه های مهم و اصلی کشاورزان و مسئولین بخش کشاورزی است و این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا…

معرفی روش آبیاری نوار تیپ (2)

امروزه استفاده از روش آبیاری تیپ یا نوارهای آبیاری قطره ای برای آبیاری محصولات مختلف زراعی و باغی متداول شده است . این روش در مناطقی که تلفات…